© 2013 sayuri kawahara 4-SKE1

SKE48『美しい稲妻』

 

1-SKE2

2-SKE3

3-SKE4